Integritetspolicy för Forge Sverige

1. Allmänt

Forge Sverige (org. nr 802502-6702) vill skydda din integritet och hanterar därför alla dina personuppgifter på ett varsamt och säkert sätt. Forge Sverige vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. När du lämnar dina uppgifter till oss är Forge Sverige ansvariga för att de hanteras på ett sätt som följer den rådande lagstiftningen i Sverige som finns för att skydda dig. Därför har styrelsen tagit fram den här policyn där du kan läsa och förstå hur Forge Sverige samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn gäller alla personuppgifter som hanteras inom Forge Sveriges verksamhet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med rådande personuppgiftslagstiftning.

Forge Sverige är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet och är därmed ansvarig för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För medlemsuppgifter gäller att Forge Sverige och de lokala sammanhang som relaterar till organisationen har ett gemensamt personuppgiftsansvar.

2. Vad är en personuppgift? Vad är behandling av personuppgift?

Det som räknas till personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan härledas till en enskild individ. T.ex. Namn, Adress, Personnummer, Telefonnummer, Bilder, Filmer, IP-nummer mm. Behandling av personuppgifter är allt som händer med dessa uppgifter inom organisationen.

3. När behandlar Forge Sverige dina personuppgifter?

Forge Sverige samlar in personuppgifter 

  • då du blir medlem i föreningen 
  • om du vill hålla dig uppdaterad om föreningens verksamhet genom Forge Sveriges nyhetsbrev och utskick via sms
  • vid registrering till konferenser, kurser och events som arrangeras av Forge Sverige
  • då du har ett ideellt uppdrag i föreningen
  • då du anlitas av Forge Sverige genom arvoderat uppdrag

I vissa fall samlar Forge Sverige även in och uppdaterar dina uppgifter via tredje parts tjänster, t.ex. via tredje parts tjänster för att få fram fullständig adress. 

4. Varför behandlar Forge Sverige dina personuppgifter?

Dina uppgifter används för att Forge Sverige ska kunna informera dig om det som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för statistik inom organisationen, t ex medlemsstatistik och rapportering till Studieförbundet Bilda.

5. Vilken laglig grund har Forge Sverige till att behandla dina personuppgifter, hur länge sker behandlingen och vilka uppgifter har Forge Sverige?

Dina personuppgifter sparas enbart så länge som det finns ett behov av att spara dem. T ex raderas dina personuppgifter om du väljer att lämna föreningen eller avsluta prenumerationen av Forge Sveriges nyhetsbrev. 

Vid samtycke om laglig rätt att hantera uppgifterna har ett samtycke inhämtats via mail, sms eller via formulär (digitalt eller pappersformat). Samtycket kan återkallas när som helst och Forge Sverige ansvarar då för att samtliga uppgifter som inhämtats under samtycket raderas.

6. Vem lämnar Forge Sverige ut personuppgifter till?

Forge Sverige kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som till exempel betaltjänster, lagringstjänster och kommunikationstjänster. De personuppgifter som lämnas ut till tredje part får inte användas för andra ändamål än Forge Sveriges syften med personuppgifterna. Forge Sverige säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Vid överföring av personuppgifter till tredje part kommer Forge Sverige vidta åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra dina personuppgifter.

Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till Forge Sverige. Därför vidtar Forge Sverige de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter där det finns behörighetsstyrning.

7. Vilka rättigheter har jag som lämnar ut uppgifter?

Forge Sverige ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med rådande lagstiftning. På din begäran eller eget initiativ kommer Forge Sverige att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt till:

Tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag. Du behöver då skriftligt begära ett registerutdrag.

Rättelse av dina personuppgifter. När du meddelar oss om rättelse av uppgifter kommer vi så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokföringen. I de fall där det kan ske avslutas behandlingen av dem så snart det är möjligt enligt lagstiftningen. I vissa fall är inte en radering rimlig när det gäller bilder och videoklipp. I dessa fall sker en dialog mellan dig och Forge Sverige om orsak till radering och rimlighet för Forge Sverige att kunna radera materialet.

Dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har rätt att kunna få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Vid rättelse eller radering kommer Forge Sverige att underrätta de leverantörer som uppgifterna lämnats ut till enligt punkten 6 om hur Forge Sverige lämnar ut uppgifter.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med stöd av en intresseavvägning. Vid en sådan invändan kommer Forge Sveriges behandling av uppgifterna upphöra omedelbart när invändningen kommer till vår kännedom.

Du har rätt att lämna klagomål för behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen om du anser att Forge Sverige inte uppfyller lagliga krav, den här integritetspolicyn eller på annat sätt missköter sin behandling.

8. Vad gäller på Forge Sveriges webbplatser?

Forge Sveriges webbplatser använder cookies. Du kan läsa mer om hur vi hanterar cookies här: http://forgesverige.com/cookies/

Den här policyn och Forge Sveriges ansvar för dina uppgifter gäller inte på webbplatser som Forge Sverige länkar till via sin webbplats och inte ägs av Forge Sverige. Det kan t.ex. handla om sidor till sponsorer och samarbetspartners mm. För att veta hur de hanterar dina uppgifter behöver du kontakta dem eller läsa deras policy. Forge Sverige tar inte ansvar för deras hantering av de uppgifter du lämnar till dem.

9. Ändring av integritetspolicy

Forge Sverige har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid större ändringar kommer Forge Sverige med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Forge Sverige innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. Det gör du genom att kontakta Forge Sverige skriftligen.

10. Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritetspolicyn, behandlingen av dina personuppgifter, åsikter om behandlingen eller om du vill begära ett registerutdrag. Du hittar vår kontaktinformation nedan.

E-post: info@forgesverige.com
Telefon: 0730 433765
Post: Forge Sverige, Själlandsgatan 134, 164 45 Kista

Den senaste versionen av Forge Sveriges integritetspolicy finns alltid på organisationens webbplats: http://forgesverige.com/integritetspolicy/

Den här policyn börjar gälla 2018-05-25 och kan därefter uppdateras i samband med styrelsebeslut om ändringar.